Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
NALEŻYMY DO/MEMBER OF 

IAHAIO isaz
Nowość, polecamy!!!

Terapia i edukacja z psem. A. Potocka 2019


książka dogoterapia
 

URLOP dogoterapia.net

Urlop w dniach 6-16 lipca 2020.
W tym okresie nie odpowiadamy na maile i telefony.
Wysyłki książek są wstrzymane. 

www.dogoterapia.net

StatutSTATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego


§ 1


Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy stacjonarne, zaoczne oraz kursy prowadzone w trybie kształcenia na odległość, a także konferencje, warsztaty i seminaria oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, w zakresie uzupełniania wiedzy, kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, w szczególności związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi oraz pracą ze zwierzętami.

§ 2

Organem prowadzącym placówkę jest Agnieszka Potocka, która jest jej założycielem i właścicielem.

§ 3


Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje swoje zadania poprzez:
1.) kształcenie w pozaszkolnych formach edukacji w tym organizację:

 • kursów stacjonarnych,
 • kursów zaocznych
 • kursów prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,
 • konferencji
 • warsztatów
 • seminariów

2.) zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
3.) stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

§ 4

1) Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.
2) Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.

§ 5

Organem placówki jest Dyrektor. Do zadań dyrektora należy:

 • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
 • organizacja kursów,
 • rekrutacja kadry pedagogicznej,
 • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
 • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
 • zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitaję zajęć,
 • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych
 • kursów

§ 6

Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu.

§ 7


1) Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego prowadzonego kursu z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza.
2) Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy podczas trwania naboru.
3) Ukończenie kursu upoważnia do wydania przez placówkę zaświadczenia określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.

§ 8


1) Obowiązki i prawa wykładowców określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki. Ponadto obowiązkiem wykładowcy jest:

 • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
 • dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
 • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
 • uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych przez placówkę.

2) Wykładowcy mają prawo do:

 • opieki metodycznej ze strony dyrekcji placówki,
 • dostępu do programów nauczanych przedmiotów.

§ 9

1. Słuchacze mają prawo:

 • wpływać na program, sposób prowadzenia zajęć i dobór wykładowców,
 • rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego.

2. Obowiązkiem słuchacza jest:

 • stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce,
 • czynne uczestnictwo w zajęciach,
 • regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie wewnętrznym placówki.

3. Dyrekcja ma prawo skreślić słuchacza w przypadku gdy:

 • uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie w tym:
 • spożywanie alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków
 • zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób
 • niszczenie mienia placówki
 • nie stosuje się on do regulaminu obowiązującego w placówce,
 • nie wniósł on w terminie opłaty za kurs.

§ 10


1) Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do właściciela lub powołanych przez niego osób.
2) Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy i materiały dydaktyczne oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Agnieszkę Potocką.

§ 11


1) Słuchacze przyjmowani są do placówki według kolejności zgłoszeń i zapisów oraz spełnienia kryteriów danego kursu.
2) Placówka kształci w formach pozaszkolnych osoby, które ukończyły obowiązek szkolny (gimnazjum) i są pełnoletnie.

§ 12


1) Niniejszy Statut obowiązuje od 10 lutego 2016
2) Zmian w niniejszym Statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

§ 13

Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.

STATUT OBOWIĄZUJĄCY DO 9 LUTEGO 2016


§ 1

Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy stacjonarne, zaoczne oraz kursy prowadzone w trybie kształcenia na odległość oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego, w zakresie uzupełniania wiedzy, kształtowania i rozwijania różnorodnych zainteresowań, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, w szczególności związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi oraz pracą ze zwierzętami.


§ 2

Organem prowadzącym placówkę jest Agnieszka Potocka,  która jest jej założycielem i właścicielem.

§ 3

Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego realizuje swoje zadania poprzez:
1.) kształcenie w pozaszkolnych formach edukacji w tym organizację:
  • kursów stacjonarnych,
  • kursów zaocznych
  • kursów prowadzonych w trybie kształcenia na odległość

2.) zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
3.) stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

§ 4


1) Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.
2) Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.

§ 5

Organem placówki jest Dyrektor. Do zadań dyrektora należy:
  • organizacja pracy placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
  • organizacja kursów,
  • rekrutacja kadry pedagogicznej,
  • nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,
  • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
  • zapewnienie odpowiedniego nadzoru metodycznego oraz hospitaję zajęć,
  • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych
  • kursów
§ 6

Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdego prowadzonego kursu.

§ 7

1) Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdego prowadzonego kursu z uwzględnieniem poziomu umiejętności słuchacza.
2) Grupa tworzona jest według kolejności zgłoszeń słuchaczy podczas trwania naboru.
3) Ukończenie kursu upoważnia do wydania przez placówkę zaświadczenia określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.


§ 8

1) Obowiązki i prawa wykładowców określają odrębnie zawierane umowy i regulamin placówki. Ponadto obowiązkiem wykładowcy jest:
  • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
  • dostosowywanie się do wymagań słuchaczy i dyrekcji placówki, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
  • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
  • uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych przez placówkę.
2) Wykładowcy mają prawo do:
  • opieki metodycznej ze strony dyrekcji placówki,
  • dostępu do programów nauczanych przedmiotów.
§ 9

1.) Słuchacze mają prawo:
  • wpływać na program, sposób prowadzenia zajęć i dobór wykładowców,
  • rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego.
2.) Obowiązkiem słuchacza jest:
  • stosowanie się do regulaminu obowiązującego w placówce,
  • czynne uczestnictwo w zajęciach,
  • regulowanie należności za naukę w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie wewnętrznym placówki.
3.)  Dyrekcja ma prawo skreślić słuchacza w przypadku gdy:
  • uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie w tym:
  • spożywanie alkoholu w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków
  • zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób
  • niszczenie mienia placówki
  • nie stosuje się on do regulaminu obowiązującego w placówce,
  • nie wniósł on w terminie opłaty za kurs.
4. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za kurs.

§ 10

1) Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do właściciela lub powołanych przez niego osób.
2) Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki uzyskiwane są z opłat wnoszonych przez słuchaczy za kursy i materiały dydaktyczne oraz z wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Agnieszkę Potocką.

§ 11

1) Słuchacze przyjmowani są do placówki według kolejności zgłoszeń i zapisów oraz spełnienia kryteriów danego kursu.
2) Placówka kształci w formach pozaszkolnych osoby, które ukończyły obowiązek szkolny (gimnazjum) i są pełnoletnie.
§ 12

Zmian w niniejszym Statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

§ 13

Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.